Unijne pieniądze dla firm

Grudzień 18th, 2013

Dotacje unijne to ostatnio bardzo popularny temat, co wynika nie tylko z nagłaśniania przez media, ale przede wszystkim z konkretnych pożytków, które za sobą niosą. Odczuwa je większość mieszkańców naszego kraju, którzy korzystają z wyremontowanych za środki unijne mostów, jeżdżą nowoczesnymi autostradami, które UE dofinansowała i korzystają z unijnych stypendiów. Pomoc unijna może być szansą rozwoju dla niejednej firmy, która ma kłopot z pozyskaniem potrzebnego finansowania, stać się okazją dla osób bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i może być wykorzystana na realizację wielu regionalnych przedsięwzięć. Czytaj Dalej »

Manipulacja wynikami wyborów

Grudzień 23rd, 2012

Machiny partyjne szybko znalazły sposoby manipulowania postawami wyborców podczas prawyborów oraz w rzadkich przypadkach referendum lub egzekwowanie prawa społecznej inicjatywy iistawodawczej. Rzadko stosowano prawo odwoływania urzędników publicznych. Mimo walki z korupcją i silniejszej kontroli pieniądz nadal odgrywał decydującą rolę w polityce . Duch reform trwał krótko, podtrzymywany przez lokalnych przywódców, po których odejściu z areny życia publicznego wszystko wra-cało do normy. Władzę przejmowali wówczas z powrotem zawodowi politycy, którzy – może tylko nieco ostrożniej – realizowali interesy dominującej oligarchii kapitału.

Czytaj Dalej »

Sytuacja spoleczno polityczna w przededniu wojny domowej

Grudzień 21st, 2012

Młode państwo amerykańskie było konglomeratem stanów o odmiennych tradycjach, zamieszkiwanych przez ludzi wywodzących się spośród różnych narodów europejskich, mówiących różnymi językami, wyznających różne religie oraz kultywujących odmienne tradycje swoich przodków. W tej sytuacji nie sposób było mówić o istnieniu względnie spójnego – odrębnego od innych i mającego świadomość własnej tożsamości – narodu amerykańskiego. Formowanie się tego narodu było długotrwałym i trudnym procesem, który – ze względu na stałe „dołącza-nie” do Amerykanów coraz to nowych grup etnicznych – trwał niemal przez całe dwieście lat historii Stanów Zjednoczonych. W historiografii amerykańskiej proces ten bywa najczęściej określony mianem nacjonalizmu amerykańskiego.

Czytaj Dalej »

Ograniczanie uprawnień stanowych

Grudzień 4th, 2012

Ograniczanie uprawnień stanowych szło u Marshalla w parze z popieraniem ogólnonarodowej ekspansji kapitalizmu amerykańskiego. Ochrona Banku oraz swobodnego, nie ograniczonego przez stany handlu służyły właśnie interesom kapitału przemysłowego i handlowego. Podobny charakter miało podniesienie przez Marshalla zasady szeroko rozumianej ochrony umów do rangi nakazu konstytucyjnego, który nie może być naruszony przez ustawodawstwo stanowe. Orzecznictwo Marshalla służyło silniejszym interesom ekonomicznym, torując drogę do późniejszej sądowej ochrony interesów korporacji.

Czytaj Dalej »

Uznanie nadrzędnej roli prawa

Listopad 23rd, 2012

Uznanie nadrzędnej roli prawa zwyczajowego wiązało się u Kenta z niechęcią do demokracji. Uważał on, że samo pojęcie „demokracja” jest tylko odmienną nazwą dla „rządów motłochu”, które z konieczności muszą prowadzić do anarchii i tyranii. Kent odrzucał również zasady egalitaryzmu, uważając, że większości brak mądrości i zalet wykazywanych przez właścicieli majątków.

Czytaj Dalej »

Atak progresywistów

Listopad 19th, 2012

Drugim obiektem ataku progresywistów były skorumpowane miejskie machiny partyjno-polityczne, pozostające niemal całkowicie na usługach wielkiego kapitału. Ta krytyka z czasem przekształciła się w szerszy program reform, zmierzających do przywrócenia warunków rzeczywistej demokracji na wszystkich szczeblach władzy w Stanach Zjednoczonych.

Decydującą rolę w rozwoju progresywizmu odegrały demaskatorskie artykuły publicystyczne oraz literatura społeczna (tzw. muckracking). Tacy dziennikarze jak Ray Stannard Bakre, Ida M. Tarbell, Lincoln Steffens, Burton J. Hendrick, Charles Edward Russel pisywali przejmujące artykuły o nędzy klasy robotniczej,

Czytaj Dalej »

Hamilton i jego strategia działania

Listopad 15th, 2012

Amerykańskieskie cele za pomocą wskazywanych przez Hamiltona środków. Będąc zwolennikiem liberalnego leseferyzmu, Jackson obawiał się silnego i scentralizowanego rządu o nazbyt szerokich kompetencjach. Zasadę natomiast równości szans wolał realizować raczej w drodze ograniczania monopoli i specjalnych przywilejów, a nie za pomocą pozytywnych działań mających na celu wyrównywanie szans ludzi znajdujących się w gorszej sytuacji. Dlatego – wbrew dość często spotykanym poglądom – nie sposób uznać Jacksona za pierwszego wyraziciela ideologii nowoczesnego liberalizmu amerykańskiego, który ujawnił się pod koniec XIX w. i uznał za główne zadanie państwa pozytywne wyrównywanie szans.

Czytaj Dalej »

Orędowniki demokracji w Wirginii

Listopad 9th, 2012

Orędownikiem demokracji w Wirginii był m.in. John R. Cooke (1788 – 1854), który – powołując się na Jeffersona – podkreślał zasady suwerenności ludu, równości oraz rządu większości. Uważał on za błędne uznawanie dążenia do bogactwa za główny motyw ludzkiej działalności, ponieważ człowiek kieruje się nie tylko żądzą majątku, ale również pobudkami uczuciowymi, społecznymi i religijnymi oraz sumieniem. Toteż nie można uważać, ża biedni zawsze będą przeciwnikami bogatych, którzy z kolei mu-sieliby organizować się politycznie, aby bronić swojej własności. Biedni – zdaniem Cooke’a – także pragną wzbogacić się w przyszłości i mieć zabezpieczoną swoją własność, toteż samo to ich dążenie do wzbogacenia jest wystarczającą gwarancją ochrony praw własności w demokratycznym społeczeństwie.

Czytaj Dalej »

Kryzys gospodarczy 1929 r.

Listopad 4th, 2012

Kryzys gospodarczy 1929 r. i następująca po nim depresja przyspieszyły więc procesy, które najprawdopodobniej – ze względu na zbyt poważne nagromadzenie konfliktów między establishmentem a różnymi grupami społecznymi – wcześniej lub później musiałyby nastąpić.

Krach giełdowy był bezpośrednim wynikiem spekulacji w okresie boomu, kiedy nowojorska Wall Street różniła się od kasyna gry tylko tym, że niemal wszyscy wygrywali. Taki stan rzeczy nie mógł trwać w nieskończoność. 21 października 1929 r. kursy akcji gwałtownie spadły i dwa dni później rozpoczął się kryzys . Nie był on główną przyczyną depresji, ale zastępując spiralę inflacyjną równie trudną do powstrzymania deflacją, przyczynił się do pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju. Główną – obok innych – przyczyną depresji była nierównomierność podziału rosnącego w latach dwudziestych dochodu narodowego. Wraz ze stałym wzrostem produkcji za mały był udział w zyskach rolników, producentów innych surowców oraz robotników, a zbyt wielką ich część uzyskiwał business, reprezentujący nie więcej niż 5 proc. społeczeństwa. Znaczną część zysku przemysłowcy obracali na nowe inwestycje produkcyjne, co doprowadziło do nadmiernej podaży przy mniejszej zdolności nabywczej konsumentów. Zdolność nabywczą mogłaby zwiększyć bardziej równomierna dystrybucja dochodów wśród całego społeczeństwa, jednak w latach dwudziestych zdominowany przez business rząd popierał koncen-trację kapitału, zwiększanie nierówności dochodów oraz wszelkie inne kroki businessu, kierującego- się swoimi wąsko pojętymi interesami. Tak więc, identyfikacja interesu narodowego z intere-

Czytaj Dalej »

Demokracja jacksonowska

Listopad 2nd, 2012

Wybrany w 1828 r. na urząd prezydenta przedstawiciel demokratycznych elementów, głównie Zachodu, generał Andrew Jackson (1757- 1845) nie był myślicielem politycznym, ale przede wszystkim praktykiem. Jednakże właśnie jako praktyk założył on podwaliny pod zasady demokratycznego systemu politycznego, dzięki czemu z czasem sam stał się symbolem demo-kracji amerykańskiej, stworzony zaś przezeń system – wzorem, do którego przez całe dziesięciolecia odwoływała się zarówno praktyka, jak i teoria polityczna. Główne elementy tego systemu można zrekonstruować następująco :

Czytaj Dalej »